กกต.ภูเก็ต เสริมความรู้ในการเลือกตั้ง อบต.

กกต.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายนิพนธ์ โภคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจากการที่ทาง กกต.จังหวัดภูเก็ต ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 6 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัคร สมาชิก อบต. จำนวน 104 คน และนายก อบต.จำนวน 17 คน โดยในวันนี้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมด มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในให้วันอาทิตย์ที่ 28พฤศจิกายน 2564 โดยมีเจตนาที่มุ่งหวัง จะสร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้สมัครไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและสร้างความรักสามัคคีของผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกฝ่ายให้เป็นไปแนวทางที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง สร้างการยอมรับในเรื่องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้งทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประซาชน อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกสรรผู้แทนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งจะบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนารมณ์ได้นั้นจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายโดยส่งผลประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

Subscribe