กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจพบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่บนเกาะภูเก็ต

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจพบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่บนเกาะภูเก็ต เตรียมพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นต้นแบบการศึกษาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หมู่เกาะอื่นๆ ต่อไป

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดตัวโครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึก เพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากรพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนาย อานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมติที่ประชุมเสนอให้สำรวจ และประเมินศักยภาพ น้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่เศรษฐกิจภูเก็ต ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดทำโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวต่อไปว่า จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่รวมกว่า 543 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็น ภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม ซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการการท่องเที่ยว ที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก และจังหวัดภูเก็ต ยังมีภาคเกษตรกรรมที่ครอบคลุมไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะด้วย และจากการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลต่อความต้องการในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทรัพยากรน้ำ ถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นปัจจัยในการพัฒนา แต่ด้วยระบบการบริหารจัดการน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่มีจํากัด จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคขึ้น

ดังนั้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จึงเป็นภารกิจสำคัญ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศ เข้ามาดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึก เพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต” และเมื่อแหล่งน้ำ คือ ปัจจัยในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงได้เริ่มการวางแผนงานเพื่อสำรวจธรณีฟิสิกส์ สำรวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา เจาะบ่อสำรวจ เจาะบ่อผลิต และเจาะสำรวจชั้นน้ำบาดาลระดับลึก ภายใต้โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพ น้ำบาดาลระดับลึก เพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลสรุปศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

จากการดำเนินโครงการฯ ไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 โดยเจาะทดสอบไปแล้วทั้งสิ้น 45 บ่อ พัฒนาเป็นบ่อน้ำบาดาลปริมาณมากกว่า 5 ลูกบาศ์เมตรต่อชั่วโมง จำนวนทั้งสิ้น 14 บ่อ พบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำบาดาลมากกว่า 10 ลูกบาศ์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ตำบลรัษดา อำเภอเมือง พื้นที่ตำบลวิชิต อำเภอเมือง พื้นที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง และพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง และเมื่อทำการสูบทดสอบปริมาณน้ำพบว่า พื้นที่ตำบลรัษดา อำเภอเมือง มีปริมาณน้ำที่สามารถสูบได้สูงสุด 25 ลูกบาศ์เมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการเจาะสำรวจแล้วเสร็จ จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล สรุปศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งออกแบบระบบสูบน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำ เพื่อใช้สำหรับจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ำบาดาลสำหรับอุปโภค-บริโภค มีแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หมู่เกาะ และเป็นต้นแบบในการศึกษาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่เกาะอื่นๆ ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ใกล้เคียงกันต่อไปในอนาคต

Subscribe