กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลางโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลางณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายโชคชัย องค์สันติภาพ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน และนายฐิติ สาวิสัย ปราชญ์ชุมชนพร้อมด้วยนางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณสาร ผู้อำนวยการ กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม

นางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณสาร ผู้อำนวยการ กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ ได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และให้ข้อเสนอแนะร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเครือข่ายการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษา และโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยโรงเรียนได้กำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล และกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยกำหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีการจัดฐานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 9 ฐาน ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้แก่นักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเกิดเครือข่ายการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่งภาครัฐและเอกชน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล​​ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School ) ของโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และการเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน