กรม ทช. ตรวจพบเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย บริเวณพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต

กรม ทช. ตรวจพบเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย บริเวณพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (สทช.10) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 308 และเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 107 ออกปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม ในพื้นที่บริเวณแหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้ตรวจพบทุ่นลอยทำด้วยโฟมมีไม้ไผ่ผูกยึดไว้กับโฟม ตรงปลายไม้ไผ่มีผ้าสีแดงผูกติดอยู่ จึงทำการตรวจสอบยกทุ่นและดึงเชือกที่ผูกกับทุ่นขึ้นมาปรากฏว่าเป็นเครื่องมือประมง ประเภทอวนจมอยู่ที่พื้นทะเล สำหรับจับสัตว์น้ำ ตรวจสอบจุดพิกัดที่ที่เครื่องมือประมง ยึดติดอยู่ (ตามพิกัดGPSมือถือหาที่เรือด้วยดาวเทียม) แลตติจูด 07 องศา 57 ลิปดา 51.5 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด 98 องศา 24 ลิปดา 29.8 ฟิลิปดา ตะวันออก

ซึ่งอยู่ในเขตประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2512 ประกอบกับ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนดเว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรืออธิบดีมอบหมาย และประกอบมาตรา 171 และได้ทำการค้นหาเจ้าของผู้ครอบครองเครื่องมือประมงดังกล่าว

ปรากฏว่าไม่พบผู้ใดในบริเวณใกล้เคียง จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงประเภทอวนจมอยูที่พื้นทะเล ปากที่หนึ่ง และปากที่สอง พร้อมนำขึ้นเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 107 กลับเข้าฝั่งเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และได้ทำการสืบหาเจ้าของเครื่องมือประมงดังกล่าวปรากฏว่าไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ จึงจัดทำบันทึกบันทึกตรวจยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามบันทึกประจำวันต่อไป

Subscribe