กลุ่มจังหวัดอันดามันจัดโครงการ “รมณีย์ ภูษาศิลป็ ถิ่นอันดามัน”

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกลุ่มจังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ตรัง พังงา ระนอง และสตูล จัดโครงการ “รมณีย์ ภูษาศิลป็ ถิ่นอันดามัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 และเพื่อเป็น การสนองแนวพระราโชบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผ่านกิจกรรม
“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

ณ บริเวณชอยรมณีย์ ถนนย่านเมืองเก่า อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานโครงการ “รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน”โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทย (อันดามัน)นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พัฒนาการจังหวัดในเขตอันดามัน หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน ประชาชนสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม

นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกลุ่มจังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล จัดโครงการ “รมณีย์ ภูษาศิลป็ ถิ่นอันดามัน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 และเพื่อเป็นการสนองแนวพระราโชบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผ่านกิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ที่พระองค์มีพระปณิธานในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสานรักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในการต่อลมหายใจให้ผืนผ้าไทย เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากภูมิปัญญา หัตถศิลปั หัตถกรรม ที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษผสมผสาน ต่อยอดด้วยหลักวิชาการแฟปั่นสมัยใหม่ ให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดสอดคล้องกับความนิยมชมชอบของประชาชน เป็นผลงานที่ร่วมสมัย สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส รวมทั้งเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างความสุขให้กับครอบครัวชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา / การมอบลายผ้าพระราชทานแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ/การออกร้านจำหน่ายผ้าไทย จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรวม 6 จังหวัดและการเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก จากผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดอันดามัน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตอันดามัน ส่วนราชการ เอกชน ผู้ประกอบการ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้จังหวัดในเขตอันดามัน ได้สนองแนวพระราโชบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ผ่านโครงการ “รมณีย์ ภูษาคิลป์ ถิ่นอันดามัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา วันที่ 8 มกราคม 2566 และสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยสู่สากล ให้เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาสตลอดจนรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้เกิดเป็นรูปธรรม และกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งคณะทำงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อกำหนดแผนการ
ดำเนินงานโครงการสนองแนวพระดำริ และมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยในทุกโอกาสตามแนวทางโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน’ โอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต และเขตอันดามัน ร่วมกันสวมใส่ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป