กลุ่มโรงแรมเวลเนสอันดามันและอ่าวไทยประกาศความพร้อมด้านสมรรถนะสนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนส ของโลก

กลุ่มโรงแรมเวลเนสอันดามันและอ่าวไทยประกาศความพร้อมด้านสมรรถนะสนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนส ของโลก คาดสามปีข้างหน้าจะสามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 2 หมื่นล้านบาทรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวในระหว่างการเปิดประชุมสรุปสมรรถนะและความสามารถกลุ่มโรงแรมและกิจการเวลเนส ที่ผ่านการฝึกอบรมรุ่น 1 หลักสูตรการจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กะตะ จ.ภูเก็ต ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกฎบัตรไทยประสบผลสำเร็จในการยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และดิจิทัลเฮลท์แก่ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 111 โรงแรม โดยกิจกรรมต่อจากนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำหลักสูตรพัฒนาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการและพนักงานฝีมือระดับกลางถึงสูงให้มีสมรรถนะสูงสุดในการให้บริการนักท่องเที่ยวสุขภาพซี่งคาดว่าจะเดินทางเข้าประเทศในช่วงไตรมาสแรกปี 2565ด้าน นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกฎบัตรไทย กล่าวเสริมว่า กฎบัตรไทยได้ประสานกับ B-Healthy Asia เพื่อพัฒนาเวลเนสแพคเกจสนับสนุนการสร้างมูลค่าให้กับโรงแรมที่ผ่านการฝึกอบรม ซี่งเวลเนส แพคเกจมีความพร้อมออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์ในการฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ เวลเนสแพคเกจได้รวมการให้บริการก่อนเดินทางเข้ารับการบริการที่โรงแรมในเครือข่ายและหลังการเข้ารับบริการ ซึ่ง B-Healthy Asia มีคณะผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้คำปรึกษาแนะนำจำนวน 25 คนในปี 2564 และ 50 คนในปี 2565  และนับจากต้นปี 2565 จะมีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติหรือ international health coach จำนวน 20 คนจากทั่วโลกให้บริการสนับสนุนด้วย

สำหรับการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎบัตรไทยไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยจำนวน 8 แห่งทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการทั้งห้องปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญ โดยในเดือนหน้ากฎบัตรไทยจะจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรุปภารกิจและกำหนดเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพการให้บริการร่วมกับ B-Healthy Asia สำหรับหลักสูตรรุ่น 2 อันดามันและอ่าวไทยคาดว่าจะสามารถเปิดได้ในเดือนมกราคม 2565นายก้าน ประชุมพรรณ์ รองประธานกฎบัตรสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเลขาธิการสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ได้กล่าวสนับสนุนว่า กลุ่มโรงแรมที่ผ่านการฝึกอบรมต่างมีความพร้อมในการให้บริการ จะมีการบูรณการแพคเกจที่ใช้อยู่เดิมกับเวลเนสแพคเกจของ B-Healthy และร่วมมือกับเครือข่ายบริษัททัวร์ซึ่งในวันนี้ได้แถลงความพร้อมในการเปิดตลาดต่างประเทศในไตรมาส 1 ปี 2565 เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่า 2 หมื่นล้านบาทสามปีข้างหน้า นับเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของพื้นที่อันดามันและอ่าวไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทยจะร่วมผลักดันให้เครือข่ายวิชาการและเครือข่ายท่องเที่ยวร่วมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการและเลขานุการกฎบัตรไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนธันวาคม 2565 กฎบัตรไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สวทช.สมาคมการส่งเสริมสุขภาพไทย และสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก เปิดรับสมัครโรงแรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นกิจการเวลเนสมาตรฐานจำนวน 50 โรงในพื้นที่อีอีซีรวมจังหวัดจันทบุรี ตราดและปราจีนบุรี โดยเปิดบริการ 4 โปรแกรมประกอบด้วย โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร 100 ชั่วโมงโปรแกรมการพัฒนาเวลเนสแบคโบนเพื่อยกระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงลึก จำนวน 30 ชั่วโมงพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ 10 เดือนโดย สวทช. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเป็นกิจการไทยยูนิคอร์น (Thai Unicorn) จำนวน 30 ชั่วโมงพร้อมบริการให้คำปรึกษาแนะนำอีก 8 เดือน และโปรแกรมสนับสนุนทางการเงินโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียด กฎบัตรไทยจะแถลงให้ทราบอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2564