กอ.รมน.ภูเก็ต จัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน”

กอ.รมน.ภูเก็ต จัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน” ส่งเสริมจิตสำนึกเยาวชนรักสถาบันหลักของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่ หอประชุม ราไวย์ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พลเรือตรีณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ทหาร)(รองผอ.รมน.จังหวัดภ.ก.(ท)) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน”โดยมีนาวาเอกธรรมนูญ แสนดวงดี หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว, นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะครูอาจารย์และนักเรียนและผู้เข้าร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน” เข้าร่วม

ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกที่ดี และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมกันปกป้อง มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความเข้าใจ ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิต ตามแนวทางพระราชดำริในหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำความรู้สร้างรายได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ ได้เป็นอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน ด้านความรักสถาบันขยายผลไปสู่ สถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
สำหรับกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา จำนวน 7 คน

โดยนางสาวนริศรา ปทาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1และเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อไปแข่งขันในระดับภาค, เด็กหญิงจิตรลดา นองสินธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยทั้งสองจะเข้ารับพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2566