การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย(The 28th IMT-GT Ministerial Meeting) ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2565 เสร็จสิ้นแล้ว 3 ประเทศร่วมเสนอแผนงาน IMT-GT พัฒนาโครงข่ายระบบคมน่าคมให้เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ปรับปรุงกฎระเบียบให้เกื้อหนุนกัน คำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และยกระดับศักยภาพแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอนุภูมิภาค

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของไทย เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย(Indonesia-Malaysia-Thailand GrowthTriangle: IMT-GT) ณ โรงแรมทราย ลากูนา ภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมีนายอากุส กูมิวัง คาตาซาสมิตารัฐมนตรีว่าการกระทรวอุตสาหกรรม สาธารณรัฐอินโดนีเชีย และดาโต๊ะ ชรี มุสตาปา โมฮาเหม็ด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเข้าร่วม พร้อมด้วยนายอาเหม็ด เอ็ม ซาอีด รองประธานธนาคารพัฒนาเอเซีย นายลิม ซื่อ เชียน ผู้อำนวยการกองความเชื่อมโยงแห่งอาเซียน สำนักงานเลขาธิการอาเซียน เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนของทั้ง 3 ประเทศ โดยมีนายดนฺชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นผู้แทนระดับอาวุโสของไทย

ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GTยังจะประกอบด้วย
(1) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 29 แผนงาน IMT-GT (The 29th Senior Officials’Meeting)
(2) การประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT (IMT-GT Joint Business Council’s Meeting)

และ(3) การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 19 (The 19 th Chief Ministers and Governor’s Forum)
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำแผนงาน MT-GT ของ 3 ประเทศได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานของแผนงาน IMT-GT ดังนี้
1. แผนงานการก่อสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity Projects: PCPs) จำนวน 36 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 5.7 หมื่นล้านเหรียญ สรอ. (ประมาณ 2.10 ล้านล้านบาท) โดยโครงการของไทยที่ที่ความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมคือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกะยูฮิตัม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 2 (สุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง) โครงการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ (ตากใบ-บังกาลันกุโบ) โครงการก่อสร้าง Motor Way หาดใหญ่-สะเดา โครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 และโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ หาดใหญ่-ปะดังเบซาร์
2. รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ทั้ง 3 ประเทศได้เป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยางในอนุภูมิภาค IMT-GT เพื่อร่วมมือกันกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโช่มูลค่าของอุตสาหกรรมยางพารา และเสริมสร้างศักยภาพของเมืองยางพาราของอนุภูมิภาค IMT-GT
3. ยินดีที่อินเดียเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของ IMT-GT ซึ่งเป็นประเทศแรกที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา โดยทั้งสามประเทศจะร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานกับอินเดียบนฐานของการใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน รวมทั้งยังมุ่งที่จะขยายความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย สำนักเลขาธิการอาเซียนและหุ้นส่วนการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อสร้างให้เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคเติบโตอย่างเข้มแข็งพร้อมไปด้วยกัน
4. รัฐมนตรีแผนงาน MT GT ทั้ง 3 ประเทศได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนดำเนินงานระยะห้าปี พ.ศ.2565-2569 ภายใต้วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2579 ซึ่งจะเป็นกรอบการพัฒนาอนุภูมิภาค IMT-GT โดยมุ่งให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงางานและอาหาร การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทอล การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาและทุกภาคส่วน ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน การเติบโตอย่างสมดุล การลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากลไกการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ทั้ง 3 ประเทศได้ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อแผนงานการดำเนินงานเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการครบรอบ 30 ปีแห่งการจัดตั้งแผนงานความร่วมมือ IMT-GT ในปี พ.ศ. 2566 และThe IMT-GT Visit Year w.ศ. 2566-2568 เพื่อเป็นการพลิกพื้นและพื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค IMT-GT

ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยในการจัดการประชุมในครั้งนี้คือการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนภาคเอกชนเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และ อาหารฮาลาล ซึ่งการลงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยางในอนุภูมิภาค MT-GT จะส่งผลให้เกิดการอำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกิจ และเกิดการกระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

นอกจากนี้ ผลการประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT ได้สนับสนุนโครงการฝึกอบรมผู้ให้การอบรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นับเป็นโครงการที่ส่งประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว SME โดยการนำใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยจัดการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SMEs เพื่อพลิกฟื้นภาคธุรกิจท่องเที่ยว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ให้ข้อเสนอแนะ 3 ประการเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของ IMT-GT ประกอบด้วย (1) เร่งพัฒนาและต่อยอดโครงการเพื่อสนับสนุนการเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว (2) มุ่งน้นการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เช่น ยางพาราและปาล์มน้ำมัน และ (3) พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ขณะเดียวกันยังเสนอแผนงาน IMT-GT พัฒนาโครงข่ายระบบคมน่าคมให้เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ปรับปรุงกฎระเบียบให้เกื้อหนุนกัน คำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และยกระดับศักยภาพแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอนุภูมิภาค

ในช่วงท้ายของการประชุมฯ รัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของทั้งสามประเทศได้ร่วมกันให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GT โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพลิกฟื้นประเทศจากการระบาดของโรคโควิด-19 แสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จของ 8 สาขาความร่วมมือและการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะถัดไป รวมทั้งให้ความ
เห็นชอบในหลักการต่อแผนดำเนินงานระยะห้าปี พ.ศ. 2565 -2569 เพื่อจะได้ให้การรับรองโดยผู้นำประเทศในการประชุมระดับผู้นำ แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 14 ณ ประเทศกัมพูชา ในเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมทั้งมอบหมายทุกภาคส่วนที่กี่ยวข้องร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสการครบรอบ 30 ปีแห่งการจัดตั้งแผนงานร่วมมือ IMT-GT ในปี พ.ศ. 2566 และดำเนินตามแผนการดำเนินงานของ IMT-GT Visit Year W.ศ. 2566-2568 เพื่อเป็นการพลิกพื้นและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค IMT-GT

ในปี 2566 รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานIMT-GT และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นประธานการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 15 แผนงานIMT-GT ณ อินโดนีเชีย