การเลือกตั้ง นายก อบต. ในพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีท้องถิ่นที่จัดการเลือกตั้งจำนวน 6 ท้องถิ่น ประกอบด้วย อ.เมืองภูเก็ต ได้แก่ อบต.เกาะแก้ว, อ.กะทู้ ได้แก่ อบต.กมลา และ อ.ถลาง ได้แก่ อบต.เชิงทะเล, อบต.เทพกระษัตรี, อบต.สาคู และ อบต.ไม้ขาว ซึ่งในภาพรวมมีประชาชนมารอลงคะแนนเลือกตั้งกัน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด โดยก่อนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าไปยังคูหาเลือกตั้งจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการเว้นระยะห่าง รวมทั้งทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ภาพรวมในช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบสำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 แห่งปรากฏว่าที่อบต.เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต นายเกื้อเกียรติ จิตเกื้อเป็นผู้ได้รับเลือกส่วนอบต.ในเขตอำเภอถลางได้แก่อบต.เทพกระษัตรี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ อบต.เชิงทะเล นาย มาโนช พันธ์ฉลาด อบต.ไม้ขาว นายสราวุธ ศรีสาคูคามและอบต.สาคูได้แก่ นายตฤณ ปัญญาไวย์ ส่วนในเขตอำเภอกะทู้ที่ อบต.กมลา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นาย จุฑา ดุมลักษณ์

Subscribe