ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกะทู้ (ศพจ อำเภอกะทู้) เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาความยากจน

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ ในฐานะประธานกรรมบริหาร ศจพ อำเภอ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอกะทู้ว่า อำเภอกะทู้มีข้อมูลรายครัวเรือนแบบชี้เป้าตามบัญชีรายชื่อใน TPMAP เบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 60 ครัวเรือน แต่ชุดปฎิบัติการระดับตำบลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันข้อมูลรายครัวเรือนที่เข้าข่ายนิยามความยากจนที่มิใช่หมายถึงเพียงมิติทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ให้หมายรวมถึงปัญหาความเดือดร้อนทุกเรื่องที่พี่น้องประชาชน กำลังประสบพบอยู่และไม่สามารถแก้ไขนั้นได้ด้วยตนเอง แล้วเหลือครัวเรือนทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน และเรามีข้อมูลจากที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ระดมรวบรวมเป้าหมายเพิ่มเติม อีก 1668 ครัวเรือน เบื้องต้นอำเภอกะทู้มีเป้าหมายครัวเรือนที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญา ทั้งสิ้น 1698 ครัวเรือน นอกจากนั้นในขณะยังกระทรวงมหาดไทยยังเปิดช่องทางการเข้าถึงขัอมูลคนยากจน จากการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในช่องทางการแจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ (1567)

สำหรับการดำเนินการตามเป้าหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ ปัญหาความเดือนร้อนส่วนใหญ่ 38% เป็นมิติด้านการศึกษา รองลงมาเป็นมิติความเดือดร้อนด้านรายได้ 37% ด้านสุขภาพ 25% และด้านความเป็นอยู่และการบริการภาครัฐ อีกประมาณ 10% สำหรับการขับเคลื่อน ศจพ อำเภอกะทู้ ได้แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงที่ต้องลงไปทำแผนครัวเรือนโดยครัวเรือนนั้นๆ ต้องมีส่วนร่วมในการหาทางออก โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 4 ท มาเป็นข้อมูลหลักในการแก้ไขปัญหาตามเมนูแก้จน ทั้งสิ้น 31 ทีม ซึ่งทีมพี่เลี้ยงจะประกอบไปด้วยน้องๆ พี่ ข้าราชการในพื้นที่ที่ใกล้ชิดประชาชน ปราช์ญชาวบ้าน เครือข่ายชุมชน ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์สารวัตรกำนัน อสม. เป็นตัวหลักรวมทั้งสิ้น 153 ราย

ซึ่งขณะนี้ ทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องใน 3 ตำบล แยกเป็น ตำบลกะทู้ 814 ครัวเรือน ตำบลป่าตอง 317 ครัวเรือน และตำบลกมลา 538 ครัวเรือน เรามีเป้าหมายสำคัญในลงวิเคาระห์รายครัวให้แล้วเสร็จภายใน 15 เม.ย. 65 และจัดทำสรุปแผนงาน กิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาเพื่อรองรับภายใน 30 เม.ย. 65 และเราจะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหารวมกันมนทุกภาคส่วนตามแนวทางเพื่อลดคนยากจนในพื้นที่ให้ได้ตามนโยบายของรัฐบาลให้ได้ภายใน 30 ก.ย. 65 นี้