ขุดลอกท่อระบายน้ำเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ระยะเร่งด่วน)

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับเรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ระยะเร่งด่วน)

นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่าทางเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีปล่อยแถวผู้ต้องขังของศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมสร้างจิตสาธารณะแก่ผู้ต้องขังโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ระยะเร่งด่วน) ตามที่รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเน้นย้ำหลักการระบายน้ำ การพร่องน้ำ การจูงน้ำ การกักเก็บน้ำและได้มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักโดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ต้องขังเข้าร่วม

นายศุภโชค กล่าวต่อไปว่า จังหวัดภูเก็ต ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและโดยรอบของจังหวัดภูเก็ตก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของทรัพย์สิน บ้านเรือนของประชาชนรวมถึงได้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของทรัพย์สิน บ้านเรือนของประชาชน รวมถึงได้สร้างความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก จากการตรวจสอบพบว่า สภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จะต้องรองรับน้ำที่ไหลมาจากจุดต่าง ๆ ทั้งในส่วนของอำเภอกะทู้และพื้นที่อื่น ๆ ทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมเขตพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ตประกอบกับสภาพโดยรวมของคูคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จำนวนหลายสายที่ตื้นเขินมีดินเลนและขยะทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเสีย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จังหวัดภูเก็ตได้เห็นขอบและอนุมัติโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ เขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ระยะเร่งด่วน) ในงบประมาณจำนวน 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดยใช้แรงงานผู้ต้องขังศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง เพื่อเป็นกิจกรรมที่ผู้ต้องขังจะได้ตอบแทนสังคมด้วยการทำงานสาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้ร่วมกับเรือนจำจังหวัดภูเก็ตในการดำเนินงานโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ระยะเร่งด่วน) บนถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจำนวน 13 สาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว

นายณรงค์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและโดยรอบของจังหวัดภูเก็ต ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของทรัพย์สิน บ้านเรือนของประชาชน รวมถึงได้สร้างความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จากสภาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จะต้องรองรับน้ำที่ไหลมาจากจุดต่าง ๆ ทั้งในส่วนของอำเภอกะทู้และพื้นที่อื่น ๆ ทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมเขตพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ต สภาพโดยรวมของคูคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจำนวนหลายสายที่ตื้นเขินมีดินเลน ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จังหวัดภูเก็ตจึงได้อนุมติโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม (ระยะเร่งด่วน) ในงบประมาณจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ตดำเนินการโดยใช้แรงงานผู้ต้องขังศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง เพื่อเป็นกิจกรรมที่ผู้ต้องขังจะได้ตอบแทนสังคม ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ระยะเร่งด่วน) บนถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 13 สาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ไม่ให้เกิดการเสียหายของทรัพย์สิน บ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต

Subscribe