คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง การมีส่วนร่วมประชาชนในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายณัฐชา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร มีกำหนดเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง การมีส่วนร่วมประชาชนในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 และการให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน ตลอดจนติดตามเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานและโครงการของรัฐ

 

ทั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมาธิการเพื่อให้ทางคณะกรรมาธิการได้นำข้อมูลไปปรับใช้ในการเลือกตั้งต่อไป