คณะอาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารข้อมูลภาครัฐและแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

คณะอาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารข้อมูลภาครัฐและแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายโสภณ เคี่ยมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางดัชนี สัจจะบุญทวี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ, นางสาวกาญจนา บิลหยี และนางสาวเสงี่ยม เอียดตน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ให้การต้อนรับ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและคณะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวม 22 คน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการเผยแพร่ข่าวสาร ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

นายโสภณ กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด มีบทบาทในการผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล เครือข่ายสื่อมวลชนและสิ่อสมัยใหม่ อาทิ TikTok/ Instargram/ Facebook/ Website และกลุ่มไลน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในทุกระดับ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โดยได้มีการทำงานประสานกับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ที่มีกว่า 70 เครือข่าย ครอบคลุมทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อโซเชียลมีเดีย และเคเบิ้ลทีวี และสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ

นอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ยังมีบทบาทในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด ทำหน้าที่ประสานให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนในจังหวัด เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกคนต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ในโลกยุคดิจิทัล บูรณาการกับเครือข่ายสื่อมวลชน หน่วยงานราชการ และภาคประชาชนขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ตอบสนองตามวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร ทำงานเชิงรุกอย่างมีเอกภาพ สานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากว่า 10 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดทั้งในส่วนที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ให้ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นสถานที่ที่ประกาศให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกสหกิจวิชาชีพ ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์
โอกาสนี้ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ และนักศึกษาได้ซักถามบทบาทหน้าที่การทำงาน ปัญหาอุปสรรคของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการสื่อสารมวลชนสื่อสารข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการเผยแพร่ข่าวสาร ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Subscribe