คปภ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2566

คปภ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน สร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิต รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของประกันชีวิตเพื่อนำระบบดังกล่าวไปบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน

ณ สำนักงาน คปก.จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต,นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,น.ส.ธีราภรณ์ นกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน คปก.จังหวัดภูเก็ต,นางศึกษาวดี จันทร์ชู ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดภูเก็ต,คณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนประกันชีวิต และสื่อมวลชนเข้าร่วม

น.ส.ธีราภรณ์ นกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน คปก.จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ด้วยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดภูเก็ต(THAIFA) ได้ก่อตั้งขึ้นและเติบโตจากการความร่วมมือของตัวแทนประกันชีวิต และ
ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ต (คปภ.) เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ให้ตระหนักในภารกิจที่ต้องร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันชีวิต เพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม อันส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566 เป็นการจัดงานครั้งที่ 24 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายต่างๆ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)จังหวัดภูเก็ต สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดภูเก็ต (Thaifa)บริษัทประกันขีวิตในพื้นที่ ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิต เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของประกันชีวิต ในการนำระบบดังกล่าวไปบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อรวมพลังสามัคคีของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยมีกิจกรรม ดังนี้เมื่อวันที่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเยาวชนใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมคาราวานรถแห่ภาคธุรกิจประกันชีวิตและภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต จากสำนักงานคปก.จังหวัดภูเก็ตไปยังสะพานสารสิน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ภาคบริการโลหิตสภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต

Subscribe