จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2566

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมประจำปี 2566

ที่ สนามกีฬาเขาแดง ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2566 โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.ทั้งในระดับจังหวัดภูเก็ต อำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิก อปพร.ในสังกัดรวม 250 คนเข้าร่วม

นายอุดมพร กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฏแก่สาธารณชนและตระหนักถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปีนี้ศูนย์ อปพร.กลางได้มอบหมายให้ศูนย์ อปพร. จังหวัด พิจารณากำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 ภายในจังหวัดภูเก็ตโดยให้เป็นไปตามความเหมาะสม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการรับฟังสารของผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง, การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่นและรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2566 และการสาธิตเครื่องจักรกลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอานุภาพ กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับสาธารณภัยบ่อยครั้ง จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเป็นเหตุให้เกิดภัยจากธรรมชาติซึ่งเป็นภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เอง ซึ่งในภาพรวมสาธารณภัยนั้น มีแนวโน้มทวีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ อปพร.หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการ โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ อปพร.จึงสมควรได้รับการเชิดชูความสำคัญให้ปรากฏแก่สาธารณชนตระหนักถึงความเสียสละความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วกัน