จนท.ประชุมเร่งแก้ไขปัญหายากจน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานขจัดความยากจนฯ เร่งแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายรายมิติ

ที่ ห้องประชุมราไวย์ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต (ศจพ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่3 ประจำปี 2565
สำหรับแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญยาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ใช้ระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ในการการตรวจ เพิ่มเติมข้อมูลให้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ หากพบผู้ประสบปัญหาแต่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายในระบบ ก็จะดำเนินการเพิ่มข้อมูลครัวเรือนในระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือในแต่ละมิติ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ โดยได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมรวบรมของใช้และถุงยังชีพมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศษฐกิจฐานราก การซ่อมแซมที่พักอาศัยและห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น อสม.ให้คำนำนำด้านสุขอนามัย ตรวจสุขภาพและติดตามปัญหาสุขภาพ และโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น
สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 2,671 ครัวเรือน แยกเป็น อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 1,070 ครัวเรือน อำเภอถลาง จำนวน 1,506 ครัวเรือน และอำเภอกะทู้ จำนวน 95 ครัวเรือน สำหรับผลการช่วยเหลือครัวเรือเป้าหมายรายครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ระบุว่า ในพื้นที่อำเภอเมืองได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 84.67 ส่วนครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ได้รับความช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 100 โดยภาพรวมทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ตมีครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือแล้ว 2,507 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.85

Subscribe