จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเนื่องวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเนื่องวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566

ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 โดยมี นายวิจิตร ดาสันทัด ประธานกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารภาคเอกชน ตัวแทนองค์กรนายจ้าง ตัวแทนองค์กรลูกจ้าง เข้าร่วมงาน

นายวิจิตร กล่าวว่า วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานสากล หรือที่เรียกว่า เมย์เดย์ (May Day) ที่หลายประเทศได้กำหนดให้เป็นวันหยุดของผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของโลกมาถึงทุกวันนี้ สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำหรับจังหวัดภูเก็ต การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน ความสัมพันธ์ขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง ในพื้นที่ โดยกิจกรรมในวันนี้ กำหนดให้มีการให้ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยบนถนน โดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต การให้บริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลดีบุก การเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุ การมอบแปลงผักสวนครัว และการเก็บขยะ

นายวิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ลูกจ้างทั้งในภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ซึ่งประกอบด้วย สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาภูเก็ต ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ชมรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ป่าตอง ชมรมความปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต สหภาพแรงงานกิจการโรงแรมและบริการ สหภาพแรงงานเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต สหภาพแรงงานถลุงแร่ดีบุกแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานดุสิตลากูน่า ภูเก็ต สหภาพแรงงานฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต สหภาพแรงงานเอราวัณ ภูเก็ต สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต สมาคมมิตรภาพอันดามัน ท่าอากาศยานภูเก็ต เทศบาลตำบลป่าคลอก หน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

จากนั้น นายวิจิตรฯ ประธานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ได้ยื่นข้อเรียกร้องในนามขององค์กรลูกจ้างและเครือข่าย ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ใน 2 ด้านคือด้านปากท้องและด้านความปลอดภัย โดยในด้านปากท้อง ได้ขอให้ 1) แก้ปัญหาค่าไฟแพง 2) แก้ปัญหา ควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันแพง 3) ปรับค่าแรง ค่าจ้างที่เป็นธรรม ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่ 4) เพิ่มรถสาธารณะบริการประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย 5) ให้สถาบันการเงิน พักหนี้ลูกจ้าง 6) ออกกฎหมายและผลักดันให้สถานประกอบการ มีโครงสร้างเงินเดือนเป็นขั้นบันได เพื่อค่าจ้างที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ 7) แก้กฎหมายการจ้างงาน เป็นรายชั่วโมง เพื่อให้เป็นฐาน มีเกณฑ์ในการจ้างงาน ส่วนด้านความปลอดภัย ขอให้ 1) เพิ่มการเคร่งครัด และการรณรงให้พี่น้อง คนพื้นที่สวมใส่หมวกกันน๊อค 100 % ลดการสูญเสีย 2) เคร่งครัดการปล่อยรถเช่าให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีใบขับขี่ เป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวเองและพี่น้องคนพื้นที่ ที่ปัจจุบันมีสถิติอุบัติเหตุ จากเดือนมกราคม 66 ถึง เมษายน 66 เสียชีวิตแล้วกว่า 40 ศพและ 3) เพิ่มความเคร่งครัดและรณรง ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวตอบว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มารวมตัวกัน ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในภาพรวมให้กับสังคม โดยการให้บริการทางการแพทย์ การเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุ การมอบแปลงผักสวนครัวแก่ผู้สูงอายุ และการเก็บขยะ กิจกรรมดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความสมานฉันท์ของนายจ้าง ลูกจ้างและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนให้การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ในวันนี้