จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนำนายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา นักเรียนและประชาชน ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

สำหรับคลองมุดง หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แห่งนี้ เดิมชาวบ้านเรียก หัวท่า หมายถึง เป็นสถานที่เริ่มต้นที่จะลงคลอง เป็นที่เทียบเรือของชาวประมง ลักษณะพื้นที่เป็นคลองปากอ่าว มีแนวโกงกางตามธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนววิถีชุมชนท้องถิ่น มีพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อน กิจกรรมพายเรือแคนนู เป็นจุดดูลิง และเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชังของชาวประมง

คลองมุดง ถือว่าเป็นป่าชายเลน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นแหล่งที่ให้อาหารและการเจริญเติบโต และเป็นระบบนิเวศวิทยาที่สำคัญในแง่ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านป่าไม้ ด้านการประมง และการดำรงชีพของชาวบ้าน ดังนั้นกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้จะ ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้รับการฟื้นฟู เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติ ให้บังเกิดขึ้นในเขตชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลวิชิต ทำให้ชาวประมงชายฝั่ง บริเวณนี้ สามารถประกอบอาชีพประมงและเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

Subscribe