จังหวัดภูเก็ตจัด “โครงการธรรมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย”

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงาน“โครงการธรรมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย”ในพื้นที่อำเภอกะทู้นายณรงค์ กล่าวว่า ทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจำวัน เช่น การไหว้พระสวดมนต์การทำบุญตักบาตร เป็นต้นซึ่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ไม่สามารถออกมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดได้ จึงได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบากในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม 2564จำนวน 5 ราย โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำกิจกรรมศาสนสงเคราะห์ด้วยการออกเยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และคนพิการ พร้อมด้วยญาติโยม เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าว ได้มีโอกาสในการปฏิบัติศาสนกิจ และที่สำคัญนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจ โดยการนำหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจ ให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีสติและกำลังใจก้าวพ้นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้สิ่งของทำบุญจากวัด ได้กระจายไปสู่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะยากลำบากทุกพื้นที่ในชุมชนต่างๆของจังหวัดภูเก็ตช่วยครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรวมทั้ง เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ระหว่างเทศบาลตำบลกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเป็นการมอบสิ่งของต่างๆเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของครอบครัวที่ดูแลอีกด้วย