จังหวัดภูเก็ตมอบรถยนต์ผู้ถูกรางวัลที่ 1 รางวัลกาชาดประจำปี พ.ศ. 2566

จังหวัดภูเก็ตมอบรถยนต์ผู้ถูกรางวัลที่ 1 รางวัลกาชาดประจำปี พ.ศ. 2566

ที่ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วม

สำหรับวาระก่อนการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การมอบโล่เชิดชูเกียรติประเภทรางวัลดีเด่น งานเชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิดทุกชีวิตปลอดภัย, การมอบรางวัลผู้ถูกรางวัลกาชาดประจำปี 2566 รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 โดยผู้ถูกรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์อเนกประสงค์จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ พ.ต.ท.อนุกูล หนูเกตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลาง ส่วนรางวัลที่ 2 เป็นผู้โชคดีจำนวน 6 ราย

นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรรางวัลพยาบาลดีเด่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระดับประเทศประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย, การมอบหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเกียรติบัตรประจำปี 2565 จำนวน 6 แห่ง , มอบประกาศเกียรติคุณองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนระดับน่าอยู่ยั่งยืน ประจำปี 2565 จำนวน 1 แห่ง, การมอบป้ายรับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ประกอบด้วย มาตรฐานร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus จำนวน 6 แห่ง และมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health ระดับดีจำนวน 1 แห่ง และการมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการจัดโครงการ “รมนีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน” จำนวน 9 ราย

นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการติดตามผลการปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์มการบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue และติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านสังคม ด้านคมนาคมขนส่ง

ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของทุกส่วนราชการตรงตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วต่อไป

Subscribe