จังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมอ๊าม จัดพิธี “ซ่งเก้ง” ถวายพระพรในหลวง ในประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต

นายไสลเกษ วัฒนพันธ์ อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีลั่นกลองปล่อยขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมมาในขบวน โดยขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ ได้เคลื่อนออกจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี มุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่กำหนด ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา สี่แยกบางเหนียว ตรงเพื่อไปประกอบพิธีซ่งเก้ง หรือพิธีสวดมนต์แบบจีน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เวทีกลางสะพานหิน

ทั้งนี้ ด้วยประเพณีถือศีลกินผัก เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จนถึงปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศให้ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ต และมรดกของชาติไทย ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง และสืบทอดในชุมชนจากรุ่นหนึ่งมายังอีกรุ่นหนึ่ง

สำหรับปีนี้ ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ตรงกับวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565และทางจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับชมรมอ๊าม กำหนดจัดให้มีขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ และพิธีซ่งเก้ง ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักเหมือนทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน