จังหวัดภูเก็ตออกคำสั่งให้โรงแรมกันห้อง 5% ทำ Hotel Room Isolation รับต่างชาติติดโควิด

จังหวัดภูเก็ตออกคำสั่งให้โรงแรมกันห้อง 5% ทำ Hotel Room Isolation รับต่างชาติติดโควิด และลดเวลาขายและดื่มเหล้าในร้านได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

ที่ ห้องประชุมคอมซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วม เพื่อหารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ภูเก็ตโดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดของจังหวัดภูเก็ต ว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ทั้งในพื้นที่ภูเก็ตและต่างประเทศ จนภูเก็ตอยู่ในอันดับหนึ่งของภาคใต้ตอนบน และผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบ Test & Go และ Phuket Sandbox ซึ่งร้อยละ 66 เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ทำให้อัตราการครองเตียงรักษาผู้ป่วยโดยรวมอยู่ที่ 53% ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย การมีกิจกรรมร่วมกัน อาชีพสัมผัสนักท่องเที่ยว ทำงานในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างแก้ไขคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหาร หรือ เครื่องดื่มที่อยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

ที่ประชุมยังมีมติให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต้องจัดห้องพักไว้สำหรับเป็น Hotel Room Isolation ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก โดยโรงแรมที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็น Hotel Room Isolation ภายใน 5 วัน หลังจากที่มีคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต ยกเว้นโรงแรมที่โครงสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อการเป็น Hotel Room Isolation เช่น ระบบแอร์รวม ปูพรหมภายในห้องพัก การจัดการขยะติดเชื้อ ระบบน้ำเสีย เป็นต้น ให้รายงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่รัฐจัดให้เพราะขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามา ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้ห้องรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ Hospital ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาเมื่อนักท่องเที่ยวรู้ผลว่าติดเชื้อไม่มีสถานที่รองรับ ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้หารือกับ ทางสาธารณสุข และผู้ประกอบการโรงแรม จัดตั้งเป็น Hotel Room Isolation มารองรับ โดยไม่ต้องย้ายนักท่องเที่ยวไปรักษารักษาที่อื่นให้รักษาอยู่ในโรงแรมที่พักเลย เนื่องนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อเกินร้อยละ 90 จะไม่มีอาการ เพื่อแก้ปัญหาไม่ห้องพักให้นักท่องเที่ยวรักษาตัว

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยว ที่มีผลตรวจเป็นบวก หลังเดินทางมาถึงภูเก็ตวันแรก ว่า ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่พบผิดตรวจติดเชื้อโควิด พบว่ามีมากถึง 90 % ที่ไม่แสดงอาการ คนกลุ่มนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ทางจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยกำหนดแนวทางในการทำงาน 3 เรื่องด้วยกัน

ประกอบด้วยการ เปิดให้โรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบ Hotel Room Isolation ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว และมีโรงแรมที่ผ่านการรับรองแล้วประมาณ 126 โรงแรม มีห้องพักอยู่ประมาณ 650 ห้อง ซึ่งจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าเข้าพักได้ นอกจากนั้นเพื่อให้มีจำนวนห้องพักเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดกำลังได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการโรงแรม ทุกแห่ง ที่เปิดรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการที่กำหนด ให้จัดห้องพักไว้สำหรับ Hotel Room Isolation ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกรณีมีการตรวจพบผู้ที่เดินที่มีผลตรวจเป็นผู้ติดเชื้อ เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะสามารถอยู่ในโรงแรมที่จองมาได้

แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่โรงแรมบางแห่งไม่สามารถที่จะจัดห้องได้ เนื่องติดปัญหาและข้อจำกัด เช่น โรงแรมที่ใช้แอร์รวม มีพรม ระบบน้ำเสีย การจัดการขยะติดเชื้อ ไม่เหมาะสม ให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงข้อจำกัด เพื่อหามาตรการในการดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตามในส่วนของกรณีดังกล่าวทางเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยทำให้ลักษณะศูนย์พักคอยขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีกำลังใช้จ่ายไม่พอ ไม่สามารถพักที่โรงแรมเดิมได้ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่รอตรวจสอบเรื่องของประกัน ซึ่งขณะนี้กำหนดไว้จำนวน 3 แห่ง มีห้องพักประมาณ 300 ห้อง ซึ่งน่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ประมาณวันที่ 12 ม.ค.นี้ ซึ่งมาตรการเหล่านี้คิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวติดเชื้อโควิดได้ในระดับหนึ่ง