จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม

จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม

ที่ ห้องประชุมมุขหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายอำนวย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่แนวทางนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนติดตามกำกับและเร่งรัดการทำงานของคณะทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นายอำนวย กล่าวว่า สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นารประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนกรพัฒนาด้านสังคม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติ แผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (No Poverty) เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (No Hunger) เป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพดีและส่งเสริม สวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (Good Health) เป้าหมายที่ 4 มีการศึกษาที่มีคุณภาพ และสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) เป้าหมายที่ 5 ความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของ ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน (Gender Equality) เป้าหมายที่ 7 ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน (Clean Energy) เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมือง การตั้งถิ่นฐานครอบคลุมปลอดภัย มีภูมิต้านทานและ ยั่งยืน (Sustainable Cities And Communities) และเป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข เข้าถึงความยุติธรรม สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิด รับชอบ และครอบคลุม (Peace And Justice) เพื่อให้ตอบสนองต่อ วาระการพัฒนาในมิติการพัฒนาคน (People) และสันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ตามแนวทางและ นโยบายที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด

ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาทางสังคมของจังหวัดภูเก็ตให้หมดไป

Subscribe