จังหวัดภูเก็ตเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่องเที่ยวไทย-รัสเซีย

จังหวัดภูเก็ตเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่องเที่ยวไทย-รัสเซีย

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานมอสโค โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดโรดโชว์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เมือง St.Petersburg สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยปลัด อบจ. และ สจ.อีก 3 ท่านได้นำทีมร่วมกับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน

ในปี 2566 ตลาดรัสเซียเป็นตลาดอันดับหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมเป็นจำนวน 448,000 คนโดยประมาณ ซึ่งคิดเป็นอัตราการฟื้นตัวร้อยละ 110 เมื่อเทียบกับปี 2019

ในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 25 รายจากโรงแรม บริษัทนำเที่ยวทางทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต และมีตัวแทนบริษัทนำเที่ยวชาวรัสเซียจากเมือง St. Petersburg เข้าร่วมงานเพื่อรับทราบข้อมูลและเจรจาธุรกิจกว่า 65 ราย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก โดยบริษัทนำเที่ยวได้ให้ความสนใจ และซักถามข้อมูลเพื่อวางแผนการขายในฤดูกาลหน้าอย่างคึกคัก นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ได้มีการอัพเดทข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต และการจับรางวัลให้กับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวผู้โชคดีอีกด้วย

นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานายกอบจ.กล่าวว่า เรามีความมั่นใจว่าในฤดูกาลหน้ายอดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจะทำสถิติใหม่ซึ่งจะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 61,600 ล้านบาท ทางอบจ.มีความยินดีที่เห็นการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้ประชาชนชาวภูเก็ตได้เตรียมตัวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเรา

—————————————-

The Phuket Tourist Association (PTA) collaborated with the Tourism Authority of Thailand (TAT) Moscow Office and, with the support of the Phuket Provincial Administrative Organization, organized a roadshow to stimulate tourism in St. Petersburg, Russia, on August 1, 2023. Mr. Pongsura Kupongsakorn, Secretary to the President of the Phuket Provincial Administrative Organization, along with senior officials and three other representatives, led the team in collaboration with the President of the PTA and local entrepreneurs to attend the event.

In 2023, the Russian market ranked first for Phuket, with approximately 448,000 Russian tourists traveling to Phuket from January to July, representing a growth of 110% compared to 2019.

The event saw participation from 25 businesses from hotels, sea tour companies, and tourist attractions in Phuket. Moreover, over 65 representatives from Russian travel agencies in St. Petersburg joined the event, garnering significant interest. These agencies actively inquired and planned for the upcoming season. Additionally, the event featured updates about Phuket and also had a raffle for lucky travel representatives.

Mr. Pongsura Kupongsakorn, Secretary to the President of the Provincial Administrative Organization, commented, “We are confident that in the upcoming season, Russian tourists will set new records, surpassing previous years. We anticipate generating an economic value of around 61.6 billion baht. We are delighted to see the continuous positive recovery of the tourism sector and would like the people of Phuket to prepare themselves to be excellent hosts to our international guests.”

—————————————-

Т͟у͟р͟и͟з͟м͟ ͟и͟з͟ ͟Р͟о͟с͟с͟и͟и͟ ͟н͟а͟ ͟П͟х͟у͟к͟е͟т͟е͟ ͟г͟о͟т͟о͟в͟и͟т͟с͟я͟ ͟у͟с͟т͟а͟н͟о͟в͟и͟т͟ь͟ ͟р͟е͟к͟о͟р͟д͟ы͟

Ассоциация туристов Пхукета (PTA) сотрудничала с Туристическим управлением Таиланда (TAT) офис Москвы и, при поддержке администрации Пхукета, организовала рекламное турне для стимулирования туризма в Санкт-Петербурге, Россия, 1 августа 2023 года. Господин Понгсура Купонгсакорн, секретарь президента администрации Пхукета, вместе с высокопоставленными чиновниками и еще тремя представителями, возглавил команду, работая вместе с президентом PTA и местными предпринимателями для участия в мероприятии.

В 2023 году российский рынок занял первое место для Пхукета, с приближенно 448 000 российских туристов, прибывших на Пхукет с января по июль, что представляет собой рост на 110% по сравнению с 2019 годом.

На мероприятии приняли участие 25 компаний: отели, морские туристические компании и достопримечательности Пхукета. Более того, более 65 представителей российских туристических агентств из Санкт-Петербурга присоединились к мероприятию, вызвав значительный интерес. Эти агентства активно запрашивали информацию и планировали на предстоящий сезон. Кроме того, на мероприятии была предоставлена ​​актуальная информация о Пхукете и проведена лотерея для представителей туристических компаний.

Господин Понгсура Купонгсакорн, секретарь президента Провинциальной административной организации, прокомментировал: “Мы уверены, что в предстоящем сезоне российские туристы установят новые рекорды, превосходя предыдущие годы. Мы ожидаем создание экономической ценности порядка 61,6 миллиарда бат. Мы рады видеть постоянное положительное восстановление сектора туризма и хотели бы, чтобы жители Пхукета подготовились быть отличными хозяевами для наших зарубежных гостей.”

#PTARoadshow #สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต #PhuketEndlessDiscovery #VisitPhuket #ภูเก็ต #AmazingThailand #PhuketTouristAssociation #Phuket #PTA

Subscribe