จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันของชาติ

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันของชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อกระตุ้นความรู้สึกของคนในชาติ ให้ร่วมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่ หอประชุมศาสากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันของชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
นายสมปราชญ์ กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความสำคัญยิ่ง ในการทำให้เราสามารถปลูกฝังให้ลูกหลาน เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนในชาติรู้จักรากเหง้าของตนเอง มีความภาคภูมิใจ มีความรัก มีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดอันหมายรวมถึง ๓ สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะประวัติศาสตร์ชาติไทยทำให้เราได้รู้จักรากเหง้าของประเทศ อีกทั้งรัฐบาลได้แถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา โดยนโยบายหลักด้านที่ ๑ คือการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ การสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดภูเก็ต จึงได้บูรณาการจัดโครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 คน

โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้บรรยายพิเศษสร้างความตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ พร้อมเดินชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, ผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต, ราชทัณฑ์ ปันสุข, โคก หนอง นาโมเดล การแสดงดนตรีวงซิมโฟนิค เพลงพระราชนิพนธ์ ของโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคการศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน ในจังหวัดภูเก็ต ได้จัดขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างสมไว้ อันจะสร้างความภูมิใจ และกระตุ้นความรู้สึกของคนในชาติ ให้ร่วมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ขณะที่ นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ต่างรู้สึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการสร้างชาติไทยมาตั้งแต่อดีตให้ทุกคนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้

Subscribe