จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สวนนวมินทรราชา (ขุมน้ำบางมะรวน) ตำบลศรีสุนทร อำถลาง

ณ สวนนวมินทรราชา (ขุมน้ำบางมะรวน) ตำบลศรีสุนทร อำถลาง จังหวัดภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต,นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร,คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วม

นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรง พระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาเป็นเวลา 21 ปีแล้วเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการ ของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ โดยเป็นการปฏิบัติงาน ในเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ด้านการเกษตร  การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดี จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทศบาลตำบลศรีสุนทร และส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ กล่าวว่า “ตําบลศรีสุนทร มีเนื้อที่ประมาณ 20,597 ไร่ หรือประมาณ 32.95 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอถลาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร มีเกษตรกรจำนวน 351 ครัวเรือน และมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาและลำคลองไหลผ่าน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตร มีการทำการเกษตรที่สำคัญ เช่น การทำสวนยางพารา สวนไม้ผลผสมผสาน (ทุเรียนพื้นเมือง เงาะ มังคุด มะเม่า)การปศุสัตว์ (ไก่พื้นเมือง เป็ดไข่ สุกร โค) และการปลูกพืชผัก ซึ่งจากการสำรวจความต้องการของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ พบว่ามีความต้องการความรู้ด้านการเกษตร ในเรื่องการดูแลรักษาการขยายพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตทุเรียน การเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน การจัดการดินปุ๋ยการทำปุ๋ยอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร การที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนต่างๆ บูรณาการกันมาให้บริการ ในครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความรู้วิชาการทั้งด้านการเกษตร และนอกภาคการเกษตร เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน”