จังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

จังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

ที่ วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำ นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายอำนวย พิณสุวรรณ ,นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2566 จังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม

ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดี ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ ทั้งเป็นการส่งเสริม รักษา สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีพระครูสัทธาวราภิยุต เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี/เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม(วัดในยาง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมนียกถา สวดเจริญพระพุทธมนต์ และนำผู้เข้าร่วมพิธีนั่งเจริญจิตตภาวนา

โอกาสนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำกล่าวคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีใจความว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าพระบาททรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมาเนื่องในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อม-กระหม่อม จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล และขออานุภาพแห่ง คุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบารมีแห่ง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ และอำนาจผลบุญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้ โปรดอภิบาลใต้ฝ่าพระบาท ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจาก โรคาพาธ และ อุปัทวันตราย ทั้งปวง ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ขอทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราบจิรัฐิติกาล”

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแบบลายผ้าแก่ชาวทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวไทยทุกคน

อีกทั้งยังทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการศาสนา โดยเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในเทศกาลกฐิน และเสด็จไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานโบราณราชประเพณี และเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน คือวันที่ 8 มกราคม จังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ให้คงอยู่สืบต่อไป