จังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

จังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้มาตรการสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่ง ที่ 7188/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยสาระสำคัญในข้อ 3 ตามคำสั่ง คือ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนมาก ให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสมโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting ตามประเภทกิจการที่สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งหมายรวมถึงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวในการร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อให้งานรื่นเริงเป็นไปอย่างปลอดภัย จึงต้องร่วมกันป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากตลอดเวลา   เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่งานลอยกระทงให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวันลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงแบบ New Normal