จังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน ประชาชนร่วมกิจกรรมจังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา มหาราชา

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน ประชาชนร่วมกิจกรรมจังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา มหาราชา โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดผลกระทบในสังคม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย คืนลูกหลานให้กับครอบครัว เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมมหิศรภักดี (หอประชุมใหญ่) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมประกอบด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อด้วยการแสดง TO BE NUMBER ONE ใน ชื่อ ชุด ก า ร แ ส ด ง Blah Blah Blah ทีม Sample space จากเด็กนักเรียนฺโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีภูเก็ต

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำกล่าวคำปฎิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน สถานศึกษาและบุคคล ดังนี้ สถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดย นายวิลาศ ปริญญานิยม /โรงเรียนบ้านคอเอน นางวิชชุดา ประกอบแสง /โรงเรียนบ้านบางคู นางวีณา อินทรัตน์ / โรงเรียนบ้านลิพอน นางสาวชัญญาภัค หินน้อย และ โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ นางจิรวรรณ ชูจันทร์ ,หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต/ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านฉลอง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบางหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ภายในงานได้จัด นิทรรศการ TO BE NUMBER ONE/ การบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)/นิทรรศการ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต (สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)และนิทรรศการ ด้านการปราบปรามยาเสพติด (ตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ในห้วงเวลา 10.30 – 12.00 น. ➢ ผู้ร่วมกิจกรรมได้รวมพลัง “จิตอาสา รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” กิจกรรมรวมพลังทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รอบบริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ทำความดีถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วย

สมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทย ได้ยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Subscribe