จังหวัดภูเก็ต เตรียมพร้อมการลงดูสถานที่การจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand

จังหวัดภูเก็ต เตรียมพร้อมการลงดูสถานที่การจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand โดย BIE ซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า คณะกรรมการ BIE สำหรับการจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand ซึ่งมี นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ ได้นำเสนอความคืบหน้า การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 – Phuket Thailand โดยมีรายละเอียดดังนี้ แนวทางการสร้างการรับรู้และการดำเนินการข้อกำหนดของBIE (Awareness & BIE Process) (Document & Receptions) กำหนดการตรวจเยี่ยมความพร้อมของคณะกรรมการ BIEและการนำเสนอเนื้อหาของ Themes (SiteInspection & Thematic Driven Content) แนวทางการหาเสียงเพื่อให้ได้รับการรับเลือก (PhuketFuture of Life Series) (Direct Approach)

ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมการได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณที่จะใช้จัดงาน เพื่อให้คณะกรรมการ BIE ตรวจประเมินได้เห็นความชัดเจนของพื้นที่ / การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งาน EXPO 2028, PHUKET -THAILAND เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนในจังหวัดและคณะกรรมการ BIE ตรวจประเมิน/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลของจังหวัดและแผนผังของพื้นที่จัดงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ BIE ตรวจประเมินขณะลงพื้นที่จริงในรูปแบบ CUT OUT หรือการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เตรียมความพร้อมโรงแรมที่พัก สำหรับคณะกรรมการ BIE ตรวจประเมิน /การอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาการเดินทางสำรวจพื้นที่ของคณะกรรมการ BIE ตรวจประเมิน /การจัดเตรียมของที่ระลึกของจังหวัดภูเก็ต/ การประสานการใช้เฮลิคอปเตอร์ สำหรับการสำรวจพื้นที่จัดงานและบริเวณโดยรอบให้กับคณะกรรมการ BIE และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เน้นการวางรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เกิดความเป็นเอกภาพ สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตครบทุกมิติ