“จุฑา”ชูนโยบาย” ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เปิดแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่เมือง Smart City”

“จุฑา”ชูนโยบาย” ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เปิดแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เมือง Smart City”

นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา หลังได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา โดย นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ยึดหลัก “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เปิดแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เมือง Smart City” เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ให้เป็นไปตามแนวทางของนโยบายที่ได้ประกาศไว้ต่อประชาชน เมื่อคราวหาเสียงขอรับการสนับสนุนเพื่อดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ซึ่งได้กำหนดแนวนโยบายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ยึดหลักประโยชน์สูงสุดของประชาชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นหลักการพัฒนา 4 ด้านประกอบด้วย

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากตำบลกมลาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เน้นพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของตลาดสากล พัฒนาการจัดระเบียบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า บริการ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจัดงาน กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และงานวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่นสืบต่อไป

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ถือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านศาสนา ด้วยการผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะกีฬาและสาธารณสุขพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าถึง รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการทำความดี โดยนำหลักการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม อย่างยั่งยืน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในตำบลกมลา ให้มีความสวยงามเติมเต็มความปลอดภัยของประชาชน จัดระเบียบเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และจะอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสู่รุ่นต่อรุ่นสืบไป

และการพัฒนาเมือง เป็นเมือง Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการใช้ชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพมากขึ้น ให้เป็นเมืองแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน จากความคิดในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาที่ต้องเป็นหนึ่งในทุกๆด้าน พร้อมการพัฒนาระบบการสื่อสาร 5g ของตำบล ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล Big Data เพื่อรองรับการบริหารงานที่ทันสมัย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวตำบลกมลา อยู่ดี กินดี มีสุข อย่างยั่งยืน