ชี้แจงประเด็น กรณี พนักงานขับรถ ของผู้ประกอบการที่ได้รับสัมปทานให้บริการรถยนต์ รับ-ส่ง ผู้โดยสารจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ชี้แจงประเด็น กรณี พนักงานขับรถ ของผู้ประกอบการที่ได้รับสัมปทานให้บริการรถยนต์ รับ-ส่ง ผู้โดยสารจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ “ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center” เผยแพร่ คลิปวิดีโอ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานขับรถ ซึ่งเป็นคู่สัญญาสัมปทาน กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มีผู้ได้รับสัมปทานให้บริการรถยนต์ รับ-ส่ง ผู้โดยสาร ณ ทภก.จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ภูเก็ต ไม้ขาว สาคู จำกัด และสหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วทราบว่า พนักงานขับรถที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ นั้น เป็นพนักงานขับรถของสหกรณ์บริการรถยนต์ ฯ ทภก.จึงได้เชิญผู้บริหารของสหกรณ์บริการรถยนต์ ฯ เข้ามารับทราบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ และแจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวนั้นฝ่าฝืนเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่มีต่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดย ทภก.ได้ลงโทษปรับ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ได้รับสัมปทานทั้ง 2 ราย แจ้งและกวดขันให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามเงื่อนไข และให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด โดย ทภก.จะดำเนินการสุ่มตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีการกระทำผิด เงื่อนไขสัญญาในครั้งต่อไป ทภก.จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือพบเห็นการกระทำความผิด หรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) 076-351-801 ประชาสัมพันธ์ ทภก. หรือ email [email protected] หรือ สายด่วน 1584 หรือทางแอปพลิเคชันไลน์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต @704jhnxb