ตม.ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตรับบริจาคโลหิตจากชาวต่างชาติ

ตม.ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตรับบริจาคโลหิตจากชาวต่างชาติ

ที่ ห้างเซ็นทรัลฟลอเรสต้า ภูเก็ต นาย นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีรับบริจาคโลหิต โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายแพทย์วีระศักดิ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิของเขตจังหวัดชายฝั่งอันดามันนอกจากมีเป้าหมายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตแล้วยังต้องรับส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ อีกด้วย จากสถิติโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีปริมาณการใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตต่อปีประมาณ 33,000 ยูนิตแบ่งเป็นผู้ป่วยที่รับเลือดทั่วไปประมาณ 77% และผู้ป่วยผ่าตัดประสบอุบัติเหตุประมาณ 23% ซึ่งมักต้องการใช้โลหิตอย่างเร่งด่วนและต้องการใช้เป็นจำนวนมาก รวมถึงในบางช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาเช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ส่งผลให้ความต้องการใช้โลหิตเพื่อการรักษามีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษพบว่ายังคงเป็นปัญหาสำคัญซึ่งในคนไทยพบมีโลหิตหมู่พิเศษจำนวนน้อยมากคือ 1,000 คนพบเพียง 3 คนหรือร้อยละ 0.3 เท่านั้นส่วนใหญ่พบในชาวต่างชาติแถบยุโรปประมาณร้อยละ 15 เมื่อมีผู้ป่วยต้องการโลหิตหมู่พิเศษในการรักษาเร่งด่วนจึงมักประสบปัญหาการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความต้องการของผู้ป่วยเนื่องจากในการรับโลหิตจำเป็นต้องรับโลหิตหมู่พิเศษด้วยกันเท่านั้น

ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันผลักดันให้โครงการภูเก็ต Phuket Blood Donation Drive นี้เกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษหายากซึ่งจะส่งผลให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

พ.ต.อ.ธเนศ กล่าวว่าด้วยปัจจุบันสถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลาย ๆ ประเทศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์รวมทั้งประเทศไทยส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวเริ่มกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้ง จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องด้วยปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งภาคแรงงานที่กลับเข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น มีผลให้อัตราการเจ็บป่วยทั้งจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอื่นๆของนักท่องเที่ยวและประชากรในจังหวัดภูเก็ตสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้โลหิตในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดโครงการ Phuket Blood Donation Drive ขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์จัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวและประชากรที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือมาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยโครงการนี้เป็นการประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการจัดหาโลหิตสำรองทุกหมู่ได้อย่างเพียงพอลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเสริมศักยภาพในการรักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลในพื้นที่ให้มีความพร้อมรองรับประชากรในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

นายดนัย กล่าวว่า ทุกท่านคงทราบเป็นอย่างดีว่าในขณะนี้จังหวัดภูเก็ตกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพเศรษฐกิจ ในช่วงที่ผ่านมาทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกันระดมสรรพกำลังเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตกลับมามีอนาคตที่สดใสดังเดิมและโครงการ Phuket Blood Donation Drive นี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่จะส่งเสริมศักยภาพในการรักษาพยาบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้พร้อมรองรับทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งนี้การสามารถจัดหาโลหิตให้เพียงพอที่จะรองรับประชากรและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้อาจเป็นโมเดลให้แก่จังหวัดอื่น ๆ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย

Subscribe