ตรวจท่าเทียบเรือ ย้ำต้องเข้มข้นในการคัดกรองนักท่องเที่ยว SANDBOX

ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.ภก. ตรวจท่าเทียบเรือที่กำหนดให้นักท่องเที่ยว SANDBOX สามารถเดินทางโดยเรือ ด้วยวิธีการตรวจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ท่าเทียบเรือทุกท่าปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางของนักท่องเที่ยว SANDBOX ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย