ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภาที่ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดให้สอดรับกับการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16 ของการปฏิรูปประเทศ

ที่ สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภาที่ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้…ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะฯ ได้ให้ความสำคัญและให้แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดให้สอดรับกับการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16 ของการปฏิรูปประเทศ

โดยปี 2564 อัตราผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลง จำนวน 90 ราย คิดเป็น 21.60 ต่อแสนประชากร ซึ่งการลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับที่ได้ปรับปรุงจุดเสี่ยง โดยเฉพาะทางข้าม ทางม้าลาย และเมื่อเกิดอุบัติเหตุใหญ่ หรือมีผู้เสียชีวิต จะมีทีมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองต้นแบบ Smart city ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้สู่การบริหารเมืองในการสร้างความปลอดภัยในมิติต่างๆ

ทางด้านนายกฤษฎาพงษ์ ตันทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city แล้ว จำนวน 15 เมือง ซึ่งเป็นต้นแบบของเมืองที่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง Smart city แห่งแรกคือ ศูนย์ IOC ของเทศบาลเมืองป่าตองและได้กลายเป็นต้นแบบในการใช้งานแพลตฟอร์ม City data Platform: CDP ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกัน ของ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นต้นแบบในการรวบรวมข้อมูลระดับเมืองของจังหวัดภูเก็ต โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของเมือง 3 ด้าน คือ การท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ อสังหาริมทรัพย์ โดยในพื้นที่จัดหวัดภูเก็ต มีการใช้ประโยชน์ในเรื่องของอาคารสถานที่ แหล่งน้ำประปา กล้องวงจรปิด และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ รวมถึงถนนหนทางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ หลังจากการรับฟังการเป็นเมืองอัจฉริยะของภูเก็ต หรือ Phuket Smart City Model แล้ว คณะอนุกรรมการฯ จะเสนอแนะแนวทางผลักดันที่จะพัฒนาภูเก็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน พ.ค.65