ตรวจเรือสินค้า ยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิดกลายพันธุ์โอไมครอน

ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า ยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิดกลายพันธุ์โอไมครอน และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.ภก. บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจเรือสินค้า M.V.GEORGE สัญชาติ MARSHALL ISLANDS เข้าจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จว.ภูเก็ต เพื่อมารับส่งสินค้า เดินทางมาจาก (Last Port) สิงคโปร์ โดยได้คัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือจำนวน 19 คน เพื่อยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิดกลายพันธุ์โอไมครอน และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ และเน้นย้ำให้เจ้าของเรือและลูกเรือห้ามลงจากเรือ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือต้องสงสัยติดเชื้อโรค COVID-19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”