ตรวจเรือสินค้า ยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิด

ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า ยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิด และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จว.ภก. บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจเรือสินค้า AU VIRGO สัญชาติอินโดนีเซีย เข้าจอดเทียบท่าเรือน้ำลึก จว.ภูเก็ต เพื่อมารับส่งสินค้า เดินทางมาจาก (Last Port) เมียนมาร์ โดยได้คัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือจำนวน 21 คน เพื่อยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิด และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ และเน้นย้ำให้เจ้าของเรือและลูกเรือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือต้องสงสัยติดเชื้อโรค COVID – 19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศคท.จว.ภก.ศรชล.ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”

Subscribe