ติวเข้มเจ้าหน้าที่ทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข)จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตติวเข้มเจ้าหน้าที่ทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข)จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด

ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข) จังหวัดภูเก็ต โดยมี แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม

แพทย์หญิงเหมือนแพร กล่าวว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม2564 ได้มีอนุบัญญัติกฎหมายลำดับรอง (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔ ให้สถานพยาบาลระดับตำบลโรงพยาบาลชุมชน สถานที่อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต หรือสถานที่อื่นที่กรุงเทพมหานครกำหนดเป็นศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติด และในการดำเนินงานศูนย์คัดกรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ในศูนย์คัดกรองต้องได้รับการฝึกอบรมชี้แจง วิธีการวิเคราะห์ผล ประเมินในแบบคัดกรอง การตรวจสอบมาตรฐานการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงระเบียบคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อเผยแความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข) จังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมประชุม คือทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒๑ แห่งๆ ละ ๕ คนประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติด ให้สามารถรองรับการปฏิบัติตามแนวทางของอนุบัญญัติและเตรียมความพร้อมบุคลากรในการดำเนินงานในศูนย์คัดกรอง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ในกระบวนการคัดกรอง บำบัด รักษาและฟื้นฟูแก่ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน ให้ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ลดปัญหาการเสพยาเสพติด และสามารถคืนกลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนดีของสังคมได้ต่อไป