ถอดบทเรียนการบริหารจัดการโรคโควิด-19

จังหวัดภูเก็ต ถอดบทเรียนการบริหารจัดการโรคโควิด-19 จากความร่วมมือ สู่การอยู่ดีมีสุข ของประชาชน พร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่ โรงแรมบูกิตตา บูทิค ภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้จัดโครงการ พร้อมด้วย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสมาคมไทยภาคใต้ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพอันดามัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตตัวแทนสื่อมวลชน ผู้ป่วย และผู้สนใจจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมเสวนาการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดเวลา 3 ปีกว่า ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเสวนาได้จัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ทีมบริการจัดการหลักด้านการสาธารณสุข ระบบการฉีดวัคซีน การควบคุมโรค สู่ความสำเร็จ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ที่ปรึกษาสมาคมไทยภาคใต้ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นอกจากนั้น เป็นการเสวนาของ กลุ่มจิตอาสา กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มผู้ป่วย รวมทั้งผู้มีประสบการณ์ให้บริการการดูแลรักษา จากนั้น ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ กว่า 70 หน่วยงาน ซึ่งผลสำเร็จที่จังหวัดภูเก็ต ได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ และจิตอาสา รวมทั้งสื่อมวลชน และประชาชนในทุกระดับ ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆ พร้อมร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที จนจังหวัดภูเก็ตสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลถึงการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต และถือเอาเป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ กระทั่งนำสู่โครงการ Phuket Sandbox จนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นพลังการฟื้นเศรษฐกิจในทุกระดับให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ที่ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประทศไทย เดินหน้าควบคู่กับด้านสาธารณสุข ที่นักท่องเที่ยวมั่นใจ เชื่อมั่น เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง