ทต.ศรีสุนทร จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกัน และการควบคุมโรคไข้เลือดออก

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วย นายการัณย์ โกมุทผล ผอ.รพ.สต.บ้านมาหนิก นายจุฬา ทักษิณ สมาชิกสภา นายอำนวย หลิมปานนท์ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล และอสม.ตำบลศรีสุนทร ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบางโจ หมู่ที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ “ป้องกันโรคไข้เลือดออก”นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กว่าวว่า เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิกและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านตำบลศรีสุนทร จัดกิจกรรมรณรรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ “ป้องกันโรคไข้เลือดออก” เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน ป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ชุมชนเกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรค อีกทั้งตะหนักถึงความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนายกเฉลิมพล กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ เน้นการเก็บขยะ ภาชนะที่อาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ และขอให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ คือ 1.เก็บบ้าน ให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่อง สัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลากินลูกน้ำ ป้องกันยุงลายไปวางไข่

Subscribe