ทต.ศรีสุนทร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้มัสยิดในพื้นที่ ใช้ละศีลอด”เดือนรอมฎอน”

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เยี่ยมเยือนพบปะพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรพร้อมทั้งมอบเครื่องปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจละศีลอดในเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 (พ.ศ. 2565) ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดโครงการมอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมปฎิบัติศาสนกิจละศีลอดในเดือนรอมฎอน ครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเนื่องจากเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่ง เป็นเดือนแห่งการประกอบคุณความดี การมอบปัจจัยสนับสนุนการปฎิบัติศาสนกิจการละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่มัสยิด จึงแสดงถึงความจริงใจและส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฎิบัติศาสนกิจ ตลอดจนสร้างความดีในเดือนอันประเสริฐยิ่ง อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจ ให้บังเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

นายเฉลิมพล กล่าวอีกว่า การมอบปัจจัยสนับสนุนการปฎิบัติศาสนกิจการละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่มัสยิดในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการปฎิบัติศาสนกิจ และการทำความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการปฎิบัติศานกิจของประชาชนในพื้นที่ สำหรับปัจจัยในการมอบให้กับพี่น้องมุสลิมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลอินทผาลัย ข้าวสาร น้ำตาลทราย ชา กาแฟ น้ำมัน น้ำดื่ม และอื่นๆอีกหลายรายการมอบให้กับมัสยิดต่างในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรจำนวน 5 แห่ง