ทน.ภูเก็ต เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถ ใช้ถนนในการสัญจรเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้มีปริมาณรถจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติเช่นกัน และเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญในป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนตามแผนบูรณาการ ของจังหวัดภูเก็ต ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้เหลือน้อยที่สุด โดยมุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับกรสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้รวมถึงสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตจึงกำหนดจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 บริเวณริมถนทางเข้าประตูสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต ด้านถนนวิรัชหงษ์หยกอุทิศ (ถนนสายวัดนาคา) โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล อปพร.และเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ อปพร.เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่วันละ 20 คน ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนให้การสนับสนุนตามแผนบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมาได้ตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ และพันธกิจของผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต ที่ได้กำหนดไว้ว่า “นครภูเก็ต นครแห่งการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์น่าอยู่ ปลอดภัย ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”

Subscribe