ท่าอากาศยานชี้แจงกรณีโซเชียลเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่เชิญแขกลงจากรถเนื่องจากทำผิดกฏ

ท่าอากาศยานชี้แจงกรณีโซเชียลเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่เชิญแขกลงจากรถเนื่องจากทำผิดกฏว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นเขตอากาศยานควบคุมดังนั้น การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2528)

จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า “คนขับ #รถตู้โวย มารับแขกที่ #สนามบินภูเก็ต ที่นัดไว้ทางออนไลน์ แต่ถูกทางเจ้าหน้าที่จับและเชิญแขกลงจากรถ ทางเจ้าหน้าที่อ้างทำตาม #กฎระเบียบ ของสนามบิน งานนี้จบที่ไหนมาดูในคลิปวีดีโอที่ทางรถตู้เอาลงเฟสบุ๊คกัน !” ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ ถึงมาตรการ และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ขอชี้แจงเพื่อทราบ ดังนี้

ศูนย์ท่าอากาศยานภูเก็ต (CCTV) ได้รับแจ้งจากพนักงานขายตั๋วรถโดยสารแห่งหนึ่งว่า รถตู้เข้ามาให้บริการรับผู้โดยสาร บริเวณประตู 1ชานชาลาขาเข้า อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็นการเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) ท่าอากาศยานภูเก็ต ขอชี้แจงว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นเขตอากาศยานควบคุมดังนั้น การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 หมวด 2 ว่าด้วย เขตท่าอากาศยานควบคุม ข้อ 8 ในเขตอากาศยานควบคุมห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติ (3) ประกาศหรือโฆษณาด้วยแผ่นเสียง แผ่นป้าย หรือวิธีอื่นใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดขับขี่ยานพาหนะที่มีลักษณะตาม (4) ยานพาหนะรับจ้างที่ไม่มีผู้โดยสารหรือไม่ได้ขนส่งสิ่งของเข้าไปในเขตท่าอากาศยานควบคุม เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามมาตรการที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนด และกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 เพิ่มความในกฎกระทรวงฉบับที่ 2ข้อ 8 (5ตรี ใช้วิธีการชักชวนผู้โดยสารอากาศยานหรือผู้อื่นเพื่อให้ใช้บริการยานพาหนะหรือบริการอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อในการติดตามข้อมูลสำคัญต่าง ๆ หรือร้องเรียนการให้บริการด้านอื่น ๆ เนื่องจากท่าอากาศยานภูเก็ตมีระบบการลงทะเบียน และฐานข้อมูลประวัติของผู้ขับขี่รถบริการสาธารณะที่ได้รับอนุญาตจากท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้ ท่อากาศยานภูเก็ตได้ติดตั้งป้ายประกาศดังกล่าวบริเวณชานชาลาขาเข้า อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยระหว่างประเทศ เพื่อแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียทราบแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ความสำคัญกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง อย่างเคร่งครัด เนื่องจากประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและความความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และจังหวัดภูเก็ตหากพบเห็นผู้กระทำความผิดหรือติดต่อร้องเรียนสามารถแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดผ่านศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076 351 191 ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตโทรศัพท์ 076 351 520