นายก”มาโนช”ชูนโยบาย 6 ด้าน พัฒนา ต.เชิงทะเล อย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หลังได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ว่า ตนมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเข้ามาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน โดยเน้นการพัฒนาด้านต่างๆ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะดำเนินนโยบายภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ และต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน และเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยการกำหนดนโยบายการบริหารงานไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย

นโยบายเร่งด่วน ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะมีการจัดระบบผังเมืองให้มีความสอดคล้อง และรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม พร้อมการพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งสาธารณูปโภค ที่จะผลักดันให้มีระบบน้ำประปาชุมชนจากแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รองรับการท่องเที่ยวและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลนโยบายพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ตามรูปแบบอัตลักษณ์และความเหมาะสมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการรถกู้ชีพกู้ภัย การผลักดันให้มีคลินิกฟอกไต และโรงพยาบาลเชิงทะเล พร้อมสนับสนุนให้มีการป้องกัน ควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อ และสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน พร้อมส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สนับสนุนการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับช่วงวัย และจะสนับสนุนฟุตบอลบางเทาคัพอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในพื้นที่ นอกจากนี้จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการครอบคลุมทุกครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย บริหารจัดการสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จะมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสม ลดอัตราการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการทำงานของ Like gard เรือสปีดโบ๊ท ให้มีความพร้อมในการกู้ภัยทางทะเล พร้อมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการยกระดับการศึกษาและเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีใกล้บ้านสำหรับเยาวชน โดยการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลในสังกัด ควบคู่กับการเพิ่มทักษะทางภาษา มุ่งไปสู่โรงเรียนสอนภาษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยให้ความสำคัญในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการส่งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาในชุมชนและประชาชนในตำบลอย่างต่อเนื่อง

นโยบายพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ที่จะสร้างชุมชนให้มีความเป็นเมืองน่าอยู่ โดยการสร้างบรรยากาศสะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน รณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการ 4Rs และบริหารจัดการบำบัดน้ำเสีย พร้อมการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาถนนคนเดิน พัฒนาส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น แปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าชุมชน ส่งเสริมประมงพื้นบ้าน ด้วยการให้มีศูนย์ซ่อมเรือแบบมาตรฐาน และส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน มุ่งพัฒนายกระดับรายได้เพื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินการได้ตามนโยบาย และจัดบริการสาธารณะตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ e-service พัฒนาการบริการที่ดีสู่ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ  เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

นโยบายทั้งหมดนี้จะดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย และอำนาจหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ด้วยการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายข้าราชการประจำ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าว