นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดภูเก็ต

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดภูเก็ต หรือ Partnership School Project โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เด็กและเยาวชนภูเก็ต มี 3 ทักษะ คือ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และ เป็น “คนตงห่อ” ซึ่งเป็นภาษาพื้นถิ่นภูเก็ต หมายถึง เป็นคนดีในทุก ๆ ด้าน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนฟรี 100% ปัจจุบันมี พระครูเมตตาภิรม ทวีสมาน เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นผู้รับใบอนุญาต

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Partnership Schoo Project ระหว่าง โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภูเก็ต เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป และเครือพาราไดซ์กรุ๊ป และโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ในการจัดการเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอาศัยภาคธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลักในการขับเคลื่อน

ทั้งนี้ นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบของจังหวัดภูเก็ต มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ และเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ของ UNESCO โดยมีเป้าหมายสำคัญให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ( English Skills) ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills) และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เป็น “คนตงห่อ” ซึ่งเป็นภาษาพื้นถิ่นภูเก็ต หมายถึง เป็นคนดีในทุก ๆ ด้าน ที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Partnership School Projectโดยระยะเริ่มต้น จะเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กระดับอนุบาลในทุก ๆ โรงเรียนโดยนำร่องที่โรงเรียนในกลุ่มภักดีภูธร จำนวน 8 โรงเรียน ร่วมกับเครือโรงแรมในกลุ่มแอคคอร์ ส่งครูต่างชาติ ครูอาสาสมัคร และบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเข้าไปสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน