นายอำเภอกะทู้ ลงพื้นที่ดูแลปากท้องผู้ป่วยโควิค-19 อย่างต่อเนื่อง

นายศิวัชฐ์ ระวังกูล นายอำเภอกะทู้ เปิดเผยถึงแนวทางการดูแลช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอกะทู้ ว่า ตามแนวทางการปฎิบัติที่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราขการจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เป็นจุดแตกหักการปฎิบัติงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิค-19 ในเชิงรุกในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนและ ตำบล ให้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิค-19 ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด ซึ่งอำเภอกะทู้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง ในตำบลกมลา และ ตำบลกะทู้ และมี โรงพยาบาลป่าตอง เป็นโรงพยาบาลในระดับอำเภอ โดยนายอำเภอได้มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชุน ได้เข้ามามีส่วนในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชุน ที่เข้ามารับบริการด้วย รวมแล้วทั้งสิ้น 2537 ราย พบผลการตรวตATK เป็นบวก 583 ราย

ส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาตามอาการสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงจะได้รับยาฟาวิฟิราเวียร์และรักษาดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับกลุ่มที่มีอาการเสี่ยงสูงบางรายก็จะมีการส่งต่อไปยัง รพ ป่าตองเพื่อดูแลรักษาในระบบต่อไป และท่าน ผวจ ภูเก็ต ได้ เน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้เข้าดูแลช่วยเหลือด้านปากท้องของผู้ป่ายที่ต้องกักตัวรักษาตัวที่บ้านอย่างใกล้ชิด hi care) ในอำเภอกะทู้ โดย ศปก อ อำเภอกะทู้ ได้ใช้กลไกมอบหมายให้ชุดปฎิบัติการประจำตำบลอันประกอบด้วย ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม และเด็กๆ เยาวชนตามโครงการ to be rider next อันเป็นโครงการการขับเคลื่อนของชมรม to be number one อำเภอกะทู้ และตัวนายอำเภอเอง ได้ลงพื้นที่ ดูแลด้านปัญหาด้านปากท้องของประขาชนอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้ เราช่วยกันลงช่วยเหลือดูแลด้านปากท้องของผู้ป่วย โดยได้รับการสนันสนุนถุงยังชีพจาก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต โดยท่านนายกเหล่ากาชาดและทีมงานเหบ่ากาขาดทุกคน ตั้งแต่วันที่ 18 มีค 65 ถึงปัจจุบันเป็นจำนวนรวม กว่า 400 ราย และณ วันนี้ ทีมงานเราทุกคนยังคงลงเดินเยี่ยมผู้ป่วยที่แจ้งความประสงค์และมีปัญหาด้านปากท้องอย่างต่อเนื่องในทุกวัน