บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สวท.ภูเก็ต ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.รังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาการประชาสัมพันธ์

ดร.รังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความหลากหลายทั้งด้านหลักสูตรที่มีความทันสมัยตรงตามเป้าหมายความต้องการของตลาดอาชีพ รวมทั้งมีผลผลิตด้านวิชาการ นวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาและต่อยอดด้านอาชีพให้กับทุกช่วงวัย ซึ่งไม่เฉพาะนักศึกษา บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาศึกษาพัฒนาฝีมือตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการลงพื้นที่เสริมสร้างภารกิจสัมพันธ์กับชุมชนต่างๆในจังหวัดฝั่งอันดามัน แต่ทั้งหมดขาดการประชาสัมพันธ์ที่เปิดกว้างสู่สาธารณะ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สวท.ภูเก็ต เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าที่เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีผลผลิตที่มีศักยภาพมากมาย ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชน ทั้งผลงานด้านวิชาการ ผลงานการวิจัย รวมทั้งผลงานของนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่ง สวท.ภูเก็ต พร้อมให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลข่าวสาร จากคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สู่สาธารณะผ่านสื่อของ สวท.ภูเก็ต ในทุกรูปแบบ

สำหรับ การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต กับ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำภาค คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สวท.ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน