บัวชมพูเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566

บัวชมพูเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 ปลุกจิตสำนึกให้เด็กรู้จักการออกกำลังกายและเป็นการสร้างความสามัคคี ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ที่ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดพิธีจัดการแข่งขันกีฬา “บัวชมพูเกมส์” ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะครูนักกีฬา ผู้ปกครองเข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “ขอแสดง ความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมาน สามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสทธิภาพ กีฬาจะเป็น สิ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของสังคม โดยเฉพาะสังคมวัยรุ่นที่มีปัญหายาเสพติด กำลังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี คนจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ต้องมีสุขภาพดีทั้ง กายและใจ กีฬาจึงได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับ จังหวัด ระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป ”
นายวิลาศ ปริญญานิยม กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันกีฬา “บัวชมพูเกมส์” ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์นดีและสร้างความสามัคคีของ

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต/เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ/เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมเชียร์การแข่งขันกีฬาได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยกำหนดชนิดของกีฬาที่จัดการแข่งขันไว้ 5 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล รูบิก กีฬา E-Sport และกรีฑา

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้การสนับสนุนสนามการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ( เทศบาลนครภูเก็ตให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อปพร.อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์และโรงเรียนสตรีภูเก็ตให้การสนับสนุนวงโยธวาทิต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้การสนับสนุนรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนอันมิอาจจะเอ่ยนามได้หมด และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่ให้การสนับสนุนจนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย”

Subscribe