บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

จังหวัดภูเก็ตบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและนักลงทุน

ที่ ห้องประชุมรายา ชั้น 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ขึ้นเพื่อให้มีการจัดทำแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจงหวัดให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนด้านพลังงานระดับประเทศและพัฒนาประเทศ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ลดลง 17% ส่วนภาพรวมการใช้ LPG ของจังหวัดภูเก็ต ปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ลดลง 16% และภาพรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ต ปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ลดลง 13% สำหรับภาพรวมปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ตปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้น 8% ทางจังหวัดจึงต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการใช้พลังงานของจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการใช้พลังงานของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและนักลงทุนในพื้นที่ต่อไป

Subscribe