บูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเล

บูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเล

นางจันทรา พิมพ์ทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการเกี่ยวเนื่อง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงเรือตรวจประมงทะเล 620 ของ ศูนย์ป้องกันปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่ออกจากท่าเทียบเรือรัษฎาเพื่อออกไปในทะเลอันดามันเพื่อร่วมตรวจเรือประมง

โดยได้ทำการตรวจเรือทั้งหมดจำนวน 3 ลำ แรงงาน 104 คน เป็นสัญชาติไทย 8 คน สัญชาติเมียนมา 96 คน ประกอบด้วย เรือ อ.วีรภัทร์ 72 ทะเบียนเรือ 397530285 ขนาด 174.78 ตันกรอส ประเภทเครื่องมือ อวนล้อมจับ มีลูกจ้างทั้งหมด 35 คน เป็นสัญชาติไทย 2 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 33 คน /เรือ ลาภจีรพันธ์ ทะเบียนเรือ 210915380 ขนาด 139.92 ตันกรอส ประเภทเครื่องมือ อวนล้อมจับ มีลูกจ้างทั้งหมด 32 คน เป็นสัญชาติไทย 3 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 29 คน สัมภาษณ์ลูกเรือเมียนมา 4 คน และเรือ ทองเจริญทรัพย์2 ทะเบียนเรือ 318600029 ขนาด 111.46 ตันกรอส ประเภทเครื่องมือ อวนล้อมจับ มีลูกจ้างทั้งหมด 37 คน เป็นสัญชาติไทย 3 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 34 คน

เรือทั้ง 3 ลำ มีทะเบียนลูกจ้าง สัญญาจ้างแรงงาน จัดเวลาพักในเรือ จัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง และเปิดบัญชีธนาคารให้แก่ลูกจ้าง ผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี/ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ ทั้งนี้จากการสังเกตพฤติการณ์แวดล้อมและการสุ่มสัมภาษณ์ลูกจ้าง ไม่พบแรงงานบังคับ และไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ทั้งนี้การปฏิบัติการครั้งนี้หลายหน่วยงานได้ ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล,ตรวจแรงงานในเรือประมงและตรวจการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การกระทำความผิดตามกฎหมายหรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล

Subscribe